Site menu:

Diwali Kram

 

Intotal 36 samdhimaran mala's kram was given by Shree param upakari, param pujya Prabhushriji during Diwali

(i.e on dhanteras, kali chaudas , diwali & new year).

The 36 mala includes

 

03 Sahajatmaswaroop Paramguru

28 Paramguru nirgranth Sarvagyna dev

05 Atam Bhavna Bhavta jeev lahe keval Gyan re

 

 

More details on each mala as follows in Gujarati:

 

More details on each mala as follows in English:

3 Sahajatmaswarup paramguru' ni mala niche kahela 3 aavaran dur karva mate kariye che

 

28 'Paramgurunigranth sarvagya dev' ni mala 28 mohaniya karmni prakruti na aavaran dur karava mate kariye che

 

5 'Atam bhavana bhavta jeev lahe keval gyan re' ni mala niche kahela 5 aavaran door karava mate kariye che


Audio consists of following Diwali mala kram as performed in Agas Ashram :

  1. 'Sahajatma swaroop param guru' mala ni samaj
  2. 'Sahajatma swaroop param guru' ni mala
  3. 'Paramgurunirgranth sarvagyna dev' ni mala ni samaj
  4. 'Paramgurunirgranth sarvagyna dev' ni mala
  5. 'Aatam bhavna bhavta jeev lahe keval gyan re' mala ni samaj
  6. 'Aatam bhavna bhavta jeev lahe keval gyan re' ni mala
  7. Samaadhi Maran Aaradhna Vanchan by Shree Parasbhai Jain